Make your own free website on Tripod.com

 

De weg- & water bouwkundige kan, gerelateerd aan de hand van het bouwproces worden ingezet bij de volgende facetten van civieltechnische werkzaamheden.

Initiatief / programma van eisen
  In overleg met opdrachtgever / ontwerper de wensen voor een civieltechnisch werk inventariseren en interpreteren en verschillende concrete mogelijkheden formuleren.
   In de initiatieffase een globale kostenraming maken.
  Dit geheel voor een eenvoudig civieltechnisch werk van beperkte omvang zelfstandig beschrijven in een programma van eisen of in een specifiek onderdeel ervan.

Ontwerp
  Een gegeven (civieltechnisch) ontwerp toetsen aan het programma van eisen.
  Vanuit de context van het ontwerp zich verantwoorden over maatschappelijke en cultuurhistorische consequenties van ingrepen.
  Civieltechnische werken van eenvoudige aard vanaf een gegeven schets zelfstandig ontwerpen.

Uitwerking en voorbereiding uitvoering
  Voor civieltechnische werken van beperkte omvang en gebruikelijke bouwtechnieken materiaal selecteren.
  Het gekozen civieltechnisch basis-ontwerp verder vorm geven en technisch uitwerken in bestek tekeningen of onderdelen daarvan.
   De uitwerking van het ontwerp toetsen aan maatschappelijke en werkelijke eisen o.a. bouwbesluit, hinderwet, veiligheidseisen, bouwtechnische en constructieve eisen op basis van eigen deskundigheid.
  Op basis van het bestek een globale tijdsplanning en calculatie maken van het civieltechnisch project.
  Informatie aanleveren voor het maken van een selectie uit verschillende aanbestedingsvormen.

Uitvoering
  Vanuit een op het bestek gebaseerde overall-planning een werkbegroting, werkplanning en urenplanning
 
   
maken, ploegeninzet en materieelinzet bepalen, werktekeningen vervaardigen.
  Ls'ding geven asn een bouwploeg / werkploeg.
  Plan maken voor de bouwplaatsinrichting.

   Bestellingen en afroepen regelen.
   De uitvoering toetsen aan het bestek, bouwbesluit en milieu-eisen.

      Onderhoud en beheer

          Onderhoudscycli formuleren, onderhoud en beheer op verantwoorde wijze plannen en organiseren
Voorbereiding, opmeting en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

     Inzicht in organisaties

          Op basis van kennis van de organisatie van de bouwnijverheid de positie van bouwkundigen binnen  
  
bedrijven en instellingen overzien.
  Als bouwkundige een bijdrage leveren aan doelen van de eigen organisatie.

Samenwerken

Communicatie

Kwaliteitszorg

Informatica-toepassingen / computer toepassingen
 

Diversen
  In alle fasen van het civieltechnisch werkproces, het handelen verantwoorden met gebruikmaking van kennis  
  
van de geschiedenis van de civiele techniek, milieuproblematiek, hydraulica, verkeerskunde, civiele planologie,  
  
bouwrecht.
 Indien nodig verdere informatie vinden en adviseurs inschakelen.