Make your own free website on Tripod.com
Geschiedenis

OPRICHTING

Krachtens een beschikking van de Raad van Ministers d.d. 28 september 1971 werd op 6 october 1971 de "Stichting Natuurtechnisch Instituut" opgericht als een drie jarige opleiding.
De stichting stelt zich ten doel het onderwijs in de natuurtechnische richtingen in Suriname te bevorderen, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met andere instellingen en lichamen.
Krachtens artikelen tracht de stichting dit doel te bereiken door: Het in leven roepen van onderwijsinstellingen voor abiturienten van het voortgezet onderwijs, die door hun aanleg, vooropleiding en belangstelling geschikt zijn voor een natuurtechnische opleiding. Bij de inrichting van naturtechnische opleidingen te streven naar een modern onderwijssysteem, dat goede aansluitingsmogelijkheden biedt voor deverschillende niveau's van vooropleiding, afgestemd is op de behoeften van Suriname en door een flexibele opzet optimale doorstroming mogelijk maakt.
Bij de inrichting der opleidingen voorwaarden te scheppen voor een goed mogelijke persoonlijksheidsontplooing en voor de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoordelijksbesef als voorbereiding tot het bekleden van functies van middelbaar en hoger niveau in Suriname.
Andere wettige middelen, welke voor het doel der stichting bevorderlijk kunnen zijn.
In 1973 werd een begin gemaakt met het concretiseren van bovengenoemd doel en wel middels de middelbare opleidingen van het NATIN.
Het stichtingsbestuur zag alsvolgt eruit:
 • Voorzitter: Drs. P.S.R. Radhakishun
 • Ondervoorzitter: Mr. A.G. Smit, M.Sc.
 • Secretaris: Hr. R.G. Adema
  Leden:
 • Ir. H.G. Coleridge Dr. E.H. Dahlberg
 • Ir. L.C. Johannes
 • Ir. Lionares

  Directeur Stichting Hr. W. Leerdam Onderwijskundig Begeleidingscollege

 • Voorzitter: Heer J.S.P. Kraag
 • Secretaris: Drs. W.W.M. Dwarkasingh
 • Lid: Drs. E.K. Marshall

  De Middelbare Opleidingen van het NATIN .
  In ieder land, maar zeker in een land in ontwikkeling als Suriname, neemt de middelbare kracht een bijzonder belangrijke plaats in. Zonder de middelbare technicus (waarbij technicus in ruime zin moet worden opgevat) kan geen enkel bedrijf goed werken. Hij of zij moet een stuwende kracht zijn die de dagelijkse productiemachine op gang houdt en in vele gevallen op gang brengt. De vele mogelijkheden die Suriname biedt, wachten op U.
  Het aankweken van vaktechnische kennis en vakvaardigheid op een breed, niet te specialistisch terrein, op een niet-academisch niveau en sterk op de practijk gericht.
  Het aanleren van kundigheden op het terrein van de organisatie van het werk, de administratie en de bedrijfseconomie.
  Het opleiden van personeel, dat nauwkeurig kan werken, rapporten maken, enin staat is mondelinge en schriftelijke instructies goed te begrijpen en uit te voeren.

  Per 1 oktober 1984 werd de Stichting ontbonden en kwam de school volledig te vallen onder de structuren van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV).

  In 1981/1982 vond een evaluatie plaats door een Externe Evaluatie Commissie, ingesteld door de Stichting en een Interne Evaluatie commissieingesteld door de school. Naar aanleiding van de de conclussies en aanbevelingen van beide commissies, werd door het MINOV besloten om per 1 october 1985 over te gaan van een drie-jarige naar een vier-jarige opleiding. Om de overgang van de 4-jarige opleiding tot stand te brengen, vond herindeing van de bestaande vakken plaats en werden enkele vakken waaronder bedrijfskunde en informatica toegevoegd.

  Algemeen Info